Stephen Goyen m. Adriane Wiklund

Stephen Goyen m. Adriane Wiklund

(son of William (Bill) Goyen b. , m. Talley M. Hudson)

Children:

Ben Goyen

Hudson Goyen

Meg Goyen

Van Goyen